Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Strona Główna

Redaktorzy czasopisma naukowego „Edukacja – Technika – Informatyka” stawiają sobie za cel prowadzenie szerokiej dyskusji nad podstawowymi problemami edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na pedagogiczne konsekwencje wynikające z pojawiających się ciągle nowych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Czasopismo „Edukacja – Technika – Informatyka” ukazuje się w postaci czterech numerów w roku.

Artykuły nadesłane po 5.07.2016r., po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w jednym z dwóch pierwszych numerów kwartalnika Edukacja-Technika-Informatyka, które ukażą się w 2017r.

Tematyka poszczególnych działów czasopisma koncentruje się wokół podanych poniżej zagadnień, które prosimy uwzględnić w swoich opracowaniach.

Problemy edukacji technicznej i zawodowej:
  1. Edukacja techniczna w świetle przemian cywilizacyjnych
  2. Edukacja zawodowa i pedagogika pracy
  3. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
  4. Kształcenie nauczycieli przedmiotów technicznych i zawodowych
Problemy edukacji informatycznej i informacyjnej:
  1. Edukacja informatyczno-informacyjna – teraźniejszość i przyszłość
  2. Komputerowe programy dydaktyczne
  3. Informatyczne przygotowanie nauczycieli
  4. Podstawy informatyki i zarządzanie informacją