Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Etyka publikacji

Głównym celem czasopisma „Edukacja Technika Informatyka” jest prowadzenie międzynarodowej dyskusji dotyczącej podstawowych problemów edukacji technicznej, zawodowej, informatycznej i informacyjnej. Dyskusja ta ma zwrócić szczególnie uwagę na rozwój technologii informatycznych i informacyjnych, a w szczególności pedagogiczne konsekwencje dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.

Rzetelność prac naukowych jest podstawowym fundamentem ich jakości. Każdy korzystający z tego rodzaju opracowań powinien mieć przekonanie i pewność, że autorzy dołożyli wszelkich starań aby wyniki ich pracy zostały zaprezentowane w sposób jasny, rzetelny, wiarygodny i uczciwy przedstawiają wyniki swoich badań i dociekań, niezależnie od tego czy badanie te zostały przeprowadzone osobiście, czy przy współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami czy osobami.

Świadectwem etycznego postępowania pracownika naukowego, a także wysokich standardów redakcyjnych jest jawność informacji o wszystkich osobach czy instytucjach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania prezentowanego opracowania. Stanowi to dowód wysokich kompetencji społecznych.

Aby zapewnić najwyższe standardy rzetelności i uczciwości prac naukowych redakcja czasopisma Edukacja Technika Informatyka, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego PR, podjęła kroki w kierunku wyeliminowania na jego łamach zjawisk ghostwriting* i guest authorship**.

Redakcja i autorzy są zoobowiązani do przestrzegania etyki publikacji COPE

Publikacja posiada międzynarodowy zespół recenzentów.


Prawa i obowiązki autorów i redaktorów:

 • Artykuły są publikowane pod warunkiem, że autorzy zgadzają się na przeniesienie wszystkich praw autorskich na czasopismo „Edukacja Technika Informatyka”.
 • Autor artykułu gwarantuje pełną oryginalność jego dzieła. Korzystanie z cudzych utworów lub ich fragmentów musi być oznaczone jako cytat.
 • Nadsyłane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane w całości ani w znacznej części, w innych czasopismach.
 • Autor musi ujawnić wszystkie źródła, które mogły mieć wpływ na ostateczną zawartość publikacji; informacje uzyskane w prywatnej rozmowie, korespondencji czy dyskusji z osobami trzecimi oraz uzyskane podczas wykonywania usług, np. edytorskich, wyników ekspertyz, opracowywania raportów nie mogą być używane, chyba że autor otrzymał wyraźną pisemną zgodę.
 • Wyniki badań oraz ich przebieg i sposób dokonywania analiz nie mogą być wcześniej publikowane na łamach innych, ani przesyłane do ich redakcji.
 • Autor może zostać poproszony przez redakcję o udostępnienie surowych wyników badań, na podstawie których dokonana została analiza i opisane wnioski w przesłanym artykule.
 • W przypadku, gdy autor stwierdzi błąd w artykule ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym redaktorów oraz wydawcę czasopisma w celu dokonania niezbędnych poprawek lub wycofania artykułu z druku.
 • Zespół autorów powinien być ograniczony do osób, które wniosły istotny wkład do powstania (koncepcji, projektu, wykonania lub interpretacji wyników badań) artykułu. Wszystkie osoby wnoszące znaczący wkład powinny być wymienione jako współautorzy. Niedopuszczalne jest dopisywanie do grona współautorów osób niebiorących udziału w powstaniu opracowania. Autor powinien zadbać o to, aby wszyscy współautorzy zatwierdzili ostateczna wersję artykułu.
 • Wyłącznie redaktorzy czasopisma „Edukacja Technika Informatyka” podejmują decyzję dotyczącą druku artykułu.
 • Autor powinien ujawnić wszystkie źródła finansowania dotyczące projektu, przebiegu, opracowania, interpretacji oraz publikacji wyników badań.
 • Wydawca musi przestrzegać praw dotyczących własności intelektualnej praw autorskich i pokrewnych.
 • Wydawca powinien oceniać artykuły pod względem merytorycznym niezależnie od rasy, narodowości, płci, przekonań religijnych, etnicznego pochodzenia, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych autora.
 • Wydawca nie może ujawniać informacji o nadesłanych pracach nikomu poza autorem opracowania, recenzentami oraz konsultantami redakcyjnymi.
 • Opisane w nadesłanej pracy informacje dotyczące projektu, przebiegu oraz opracowania i interpretacji wyników badań nie mogą być wykorzystane przez redaktorów, ani recenzentów do własnych badań bez wyraźniej i jednoznacznej zgody autora.
 • Redakcja zapewnia kontakt z autorem artykułu w celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych związanych nadesłanym rękopisem.
 • Redakcja zapewnia podwójnie ślepą recenzję, co oznacz, że recenzenci nie znają tożsamości autorów artykułów, a autorzy nie znają tożsamości recenzentów.

Słowniczek:

*Ghostwriting występuje wówczas, gdy osoba mająca istotny wkład w powstanie publikacji nie jest wymieniana jako współautor, lub nie jest wymienia w podziękowaniach zamieszczonych w opracowaniu.

**Guest authorship występuje wówczas gdy jako współautor publikacji podawana jest osoba, która nie wniosła żadnego wkładu w powstanie opracowania, lub był on znikomy.

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad etyki publikacji naukowych

Pobierz (plik w formacie .DOC).